1. <progress id="phywq"><legend id="phywq"></legend></progress>

   <progress id="phywq"><tbody id="phywq"></tbody></progress>
     1. <th id="phywq"><legend id="phywq"></legend></th>
     2. Haberler ve ?ne ??kanlar

      Oracle ve VMware, Hibrit Bulutunuzu Destekliyor

      Büyüyen ortakl???m?z?n, tutarl? altyap? ve operasyonlarla buluta ge?i?inizi nas?l kolayla?t?raca??n? ??renin.

      Oracle ve VMware Hakk?nda 

      Kendi Kendini ?al??t?ran Veri Merkezinizi Project Magna ile Optimize Edin

      vSAN kümelerinizin kendi kendini ayarlamas?n? ve sürekli optimizasyonunu test etmek i?in kaydolun.

      Beta'ya Hemen Kaydolun 

      Kullan??l? Bir Hibrit Bulut Otomasyon Platformu

      vRealize Automation 8'in en yeni sürümüyle ?evikli?i, verimlili?i ve üretkenli?i art?r?n.

      Daha Fazla Bilgi 

      ?oklu Bulut Güvenli?inizi Art?r?n

      NSX-T 2.5'teki yeni veri merkezi güvenli?i ?zellikleriyle bunu nas?l yapaca??n?z? ??renin.

      Yeni ?zellikleri Ke?fedin 

      BT ?nceli?iniz Ne? 

      Buluta Ge?i? Sürecinizi H?zland?r?n

      VMware Cloud sayesinde, tüm uygulama portf?yünüzü tutarl? altyap? ve operasyonlarla hem hibrit hem de yerel ve genel bulutlarda nas?l y?netebilece?inizi ??renin.

      A? ?leti?imini ve Güvenli?i D?nü?türün

      Gelece?in a?lar? art?k yaz?l?m tan?ml?. VMware NSX teknolojisi üzerine kurulmu? Sanal Bulut A??, i?letmenizi bir ad?m daha ileriye ta??mak i?in ihtiyac?n?z olan güvenli ve istikrarl? temeli olu?turur.

      Dijital ?al??ma Ortam?n? Destekleyin

      ?al??anlar?n beklentileri de?i?iyor. Onlarla her yerden ve her cihazdan ileti?im kurabilir, entegre bir dijital ?al??ma ortam?ndan uygulamalara ve hizmetlere güvenli, sorunsuz ?ekilde eri?ebilirsiniz.

      BT ?nceli?iniz Ne?
      Daha Fazla Mü?teri ?yküsü 

      VMware ürünlerini Hemen ücretsiz Deneyin

      vSphere'i Deneyin

      Hibrit bulutunuz i?in lider sanalla?t?rma platformunu ke?fedin.

      Uygulamal? Laboratuvar 

      NSX Data Center'? Deneyin

      SDDC i?in a? sanalla?t?rma platformunu ke?fedin.

      Uygulamal? Laboratuvar 

      Kullan??l? Bir Hibrit Bulut Otomasyon Platformu

      vRealize Automation 8'in en yeni sürümüyle ?evikli?i, verimlili?i ve üretkenli?i art?r?n.

      Daha Fazla Bilgi 

      Workspace ONE'? Deneyin

      Zeka tabanl? dijital ?al??ma ortam? platformunu test edin.

      Uygulamal? Laboratuvar 

      ?novasyon-uygulama bo?lu?unu kapatma konusunda bulutun CEO'lara yard?mc? olabilmesinin be? nedeni

      ?a??m?z?n kral? art?k inovasyon. ?irketler, yükselen beklentiler ve y?k?c? etkiye sahip dijital rakipler kar??s?nda i?letmelerini korumak ve büyüyebilmek i?in inovasyon geli?tirmeye ihtiya? duyuyor.

      Makaleyi Okuyun
      久久精品99热超碰